Friday, December 5, 2014

บูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียน : โครงงานการศึกษาวิจัยและบริการความรู้ในงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล


ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคล
Prachid Tinnabutr : Artd2307-101 Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://corporateidentitydesitgn.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และของกลุ่มผู้ประกอบการข้าว จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com

No comments:

Post a Comment