คณะผู้วิจัย: Researchers

1.คณะวิจัย
1.1 หัวหน้าโครงการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร สัดส่วนการทำวิจัย 70%
โทรศัพท์:089-6670091 โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล: prachid007@gmail.com
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900.

หน้าที่รับผิดชอบ : หัวหน้าผู้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ อันได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ งานการเงิน การติดตามและควบคุมการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอน การสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ การผลิตผลงานต้นแบบโครงสร้าง การอภิปรายผล การสรุปผลและเผยแพร่ผลงานวิจัยทุกระยะ กระทั่งได้ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
1.2 ผู้ร่วมทำการวิจัย
1.2.1 นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ สัดส่วนการทำวิจัย 15%
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล tsuksawas@gmail.com
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900

หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้มีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ภาพประกอบเรื่อง(Illustration)งานภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยว(Outdoor Photo Production) และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ในสตูดิโอ(Studio Photo Production)

1.2.2 นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น สัดส่วนการทำวิจัย 15%
โทรศัพท์ที่ทำงาน: 02-942-6900-99 ext:3011
อีเมล adisornsom@gmail.com
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กทม. 10900

หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้มีส่วนร่วมดำเนินการวิจัยในขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอฐานข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาท

1.3 ผู้ช่วยนักวิจัย
1.3.1 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศึกษา 2538 อีเมล : addsford@gmail.com

หน้าที่รับผิดชอบ : เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ การถ่ายภาพสตูดิโอ การออกแบบ-เขียนแบบโครงสร้าง ออกแบบกราฟิก อาร์ตเวิร์คสิ่งพิมพ์ สื่อการนำเสนอ การจัดทำแบบจำลอง การอัพเดทฐานข้อมูลออนไลน์และเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ทางกราฟิกและโปรแกรมประยุกต์ประมวลผลกลุ่มเมฆแบบฟรี ตามลำดับขั้นตอนการวิจัยและหรือในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ

1.3.2 นักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์และหรือในขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ

13.2.1 นายดนุนัย พลศรี อีเมล dnunai@gmail.com
13.2.2 นางสาวเนธิญา ประทุมนันท์ อีเมล nethiya5511302852@gmail.com
1.4 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ
1.4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิธีการวิจัยและการบริหารจัดการโครงการวิจัย
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

หน้าที่รับผิดชอบ:ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีด้านการวิจัย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม รูปแบบการอ้างอิงตามระบบมาตรฐานและการจัดพิมพ์รูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.4.2 นายสมฤทธ์ พรพินิจสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์ กราฟิกอัตลักษณ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า และการวางแผนสื่อโฆษณา
กรรรมการผู้จัดการบริษัท Single mind Jaideaw จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ: ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Brand & Corporate Identity Image Building และเทคนิควิธีด้านการออกแบบพัฒนาอัตลักษณ์ การส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

1.4.3 นายประพนธ์ ทิณบุตร ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกอย่างพอเพียง
Senior CSS/HTML Editor / Frontend Developer บริษัท คลิกทูบิซ จำกัด

หน้าที่รับผิดชอบ:ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการติดตั้งเว็บไซต์ การดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและการบริการทางเว็บไซต์ เว็บบล็อก

1.5 หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
1.5.1 สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม
1.5.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ชื่องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วของ ผศ.ประชิด ทิณบุตร 2551- 2560
1. ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลงานในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำภาคเรียนที่ 2/2551 (2551) แหล่งที่เผยแพร่ วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม ธันวาคม 2552 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

2 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกเอกลักษณ์มาตรฐาน สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (The Standards Corporate Graphic Identity Design for Chandrakasem Rajabhat University) (2552) แล้วเสร็จในปี 2554 WebSite URL : http://sites.google.com/site/corporateidentitydesign, http://www.chandrakasem.info, www.chandraonline.info แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

3 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าโอท๊อป ระดับ 5 ดาว ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ต.บ่อกรุ จังหวัดสุพรรณบุรี ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและบุคลากรในภาคเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี (2553) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ WebSite URL : http://sites. google.com /site/kasetbokhru แหล่งทุน บริษัท เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

4 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เครื่องหนัง บริษัท ทีมเฟอร์น จำกัด : โครงการบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ(CF) แก่ SMEs ในอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ ด้านการผลิต การจัดการและการเชื่อมโยงธุรกิจ(Matching) เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม และ WebSite URL: http://sites.google.com /site/teamfurn แหล่งทุน บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด และกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการวิจัย)

5 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาต้นแบบตราสัญลักษณ์กลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบนวัตกรรมในการผลิตสินค้าใหม่ ในโครงการยกระดับขีดความสามารถการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานจังหวัดกาญจนบุรี (2554) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburisweetcorn.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

6 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์โอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2555) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://kanchanaburiotop.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

7 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง : การออกแบบพัฒนาแบบตัวพิมพ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ฟ้อนต์ตระกูลซีอาร์ยู (2555) แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณรายได้ประจำปี 2555 แหล่งที่เผยแพร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ Website URL : http://cru-font. blogspot.com, และที่ www.chandrakasem.info (หัวหน้าโครงการวิจัย)

8 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดกาญจนบุรี (2556) แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี และที่ Website URL : http://creativekanchanaburi. blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

9 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 แหล่งที่เผยแพร่ บริษัทที่ปรึกษา เอซีที อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และที่ Website URL : http://prachinburi-aec.blogspot.com แหล่งทุน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษา เอ ซี ที อินเทลลิเจนท์ จำกัด (หัวหน้าโครงการวิจัย)

10 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2557) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2556 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatotop.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ร่วมวิจัย นางสาวเกวรินทร์ พันทวี นายฐปนนท์ อ่อนศรี

11 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท (2558) แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2558 (เพิ่มเติม) Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ร่วมวิจัย นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์

12 ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ถ่านดูดกลิ่นเชิงนิเวศเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท งบประมาณรายได้ประจำปี 2559 Ref URL : http://green-charcoal.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย)

13.ชื่อผลงานวิจัยเรื่อง เรื่องการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดอ่างทอง) งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2560 Ref URL : http://thai-cultural-capital.blogspot.com (หัวหน้าโครงการวิจัย)

No comments:

Post a Comment