เชื่อมโยงองค์ความรู้

แนะนำเว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
 prachinburi-aec
1.ความรู้เรื่องอัตลักษณ์สร้างสรรค์ http://50.57.64.212/sme/
2.การวิจัยเรื่องการออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์มาตรฐานสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม https://sites.google.com/site/corporateidentitydesign/
3.เว็ปบลอกสนับสนุนการเรียนรู้วิชา การออกแบบอัตลักษณ์ http://corporateidentitydesign.blogspot.com
4.เว็บบล็อกการจัดการความรู้ การวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร : Research knowledege management Weblog : Packaging design and development of Chainat agricultural community enterprise products to improve competitiveness and efficiency under the concept of the creative economy.by Assistant Professor Prachid http://chainatotop.blogspot.com
 chainat otop
Tinnabutr
5.การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑฺ์และบรรจุภัณฑ์ : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้าสู่ AEC จังหวัดปราจีนบุรี 2557 โดยผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานที่ปรึกษา
http://prachinburi-aec.blogspot.com

6. Packaging Design Course
เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ : ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://packagingdesigncourse.blogspot.com/
7.อุตสาหกรรมสาร วารสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://e-journal.dip.go.th/
8. Arti3314 เว็บบล็อกสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ : ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://arti3314.blogspot.com/
9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  http://www.fda.moph.go.th/
10.จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าออนไลน์ http://www.ipthailand.go.th/tmonline.html
11.กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://www.ipthailand.go.th/
12.THAI DIGITAL COLLECTION (TDC) เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย http://tdc.thailis.or.th/tdc/

No comments:

Post a Comment