Sunday, August 21, 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ เวทีกลาง เวลา 10.00-10.45 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ 21/8/2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 2 คนคือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยนักวิจัย
บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 วันแรก

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้อง Lotus 11 เวลา 13.00-16.30 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ วันที่ 17/สค./2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 7 ท่านคือ  ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี และทีมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาร่วมนำเสนอจำนวน 3 ท่านคือ จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทร์มงคล และอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Sunday, July 3, 2016

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย ร่วมเสวนาและชมนิทรรศการผลงานวิจัย


 http://www.researchexpo.nrct.go.th/

ขอเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย และร่วมเสวนา ชมนิทรรศการและออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตรและทีมงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 ( Thailand Research Expo 2016) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เชิญลงทะเบียนออนไลน์และเลือกสมัครเข้าร่วมฟังตามโปรแกรม ได้ที่นี่ http://www.research-expo-register.com/ ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 นี้ นิทรรศการและออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์อันเนื่องจากการวิจัย จัดระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น.-20.00 น.

โดยทีมงานวิจัย ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ทีมที่ปรึกษาการวิจัย และทีมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท

ช่วงที่ 1.หัวข้อ   การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท  

เวลา 15 นาที
วิทยากร/คณะผู้นำเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร   หัวหน้าโครงการ และทีมงานวิจัย  ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี

การถาม-ตอบเวลา  15 นาที
ช่วงที่ 2.การร่วมเสวนาเรื่อง ลิขสิทธ์ฟ้อนต์และงานออกแบบกราฟิก ในตราสัญลักษณ์ และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษาจากงานวิจัย
ผู้ร่วมเสวนา ใช้เวลา 60 นาที
วิทยากร/คณะผู้ร่วมเสวนา
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ดำเนินการเสวนา
2.อาจารย์ปริญญา โรจน์อารยานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบี ดี ไซน์ จำกัด (DB Font) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิพากษ์จากองค์กรเอกชน
3.จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท
4.นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทร์มงคล
5.อาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
7.นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยนักวิจัย
การถาม-ตอบ เวลา  15 นาที

ช่วงที่ 3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการมีส่วนร่วมในการวิจัย
ผู้ร่วมเสวนา ใช้เวลา 60 นาที
วิทยากร/คณะผู้ร่วมเสวนา
1.อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ดำเนินการเสวนา
2.อาจารย์ปริญญา โรจน์อารยานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีบี ดี ไซน์ จำกัด (DB Font) ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้วิพากษ์จากองค์กรเอกชน
3.จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ปราชญ์ชุมชนและประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท
4.นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทรมงคล อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
5.อาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร
7.นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยนักวิจัย

การถาม-ตอบ
เวลา  15 นาที
รวมเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง  รวมวิทยากร/ผู้ร่วมเสวนา ทั้งหมด  8 คน

Tuesday, June 14, 2016

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท  โดย ประชิด ทิณบุตร  ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อดิสรณ์ สมนึกแท่น อาจารย์ ประจาสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Ref URL: http://chainatbrand.blogspot.com

ในวารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2559 - มิถุนายน 2559 คลิกเข้าอ่าน/ดาวน์โหลดบทความได้จากที่นี่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/ajnu/article/view/58509

และใน ResearchGate.net  DOI: 10.13140/RG.2.1.2345.9446
Click here
https://www.researchgate.net/publication/303959743_Branding_and_packaging_design_development_for_connecting_to_cultural_tourism_of_herbal_spa_and_wellness_products_of_community_enterprise_group_of_Chainat_province

Saturday, March 5, 2016

ติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากการวิจัยปี 58


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์/นักวิจัย/นักออกแบบ ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมและติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชัยนาท จากการวิจัยปี58 ที่ได้สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ที่บิ๊กซี ติวานนท์ เทศกาลอาหารปลอดภัย และของฝากลือเลื่องเมืองชัยนาท 5-9 มีนาคม 2559 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
ติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชัยนาท จากการวิจัย Product's Brand & Package Buiilding ปี 2558

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เยี่ยมชมและติดตามผลการใช้ประโยชน์จริง หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยปี 58 จากการที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้ร่วมสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โดยลงพื้นที่ชัยนาทติดตามผลสัมฤทธิ์การนำผลงานวิจัยสู่การผลิตและการตลาดจริงของผู้ประกอบการ ณ ที่ งานกาชาดและมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ประจำปี 2559  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559