Tuesday, October 21, 2014

การบูรณาการงานวิจัยของผู้สอนสู่ชั้นเรียน จากการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 2558

การนำเสนอผลงานเรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ artd2307 ผลงานโครงการบริการวิชาการชุมชน การออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการค้าข้าว จังหวัดชัยนาท 2014 เป็นการบูรณาการงานวิจัยของผู้สอนสู่ชั้นเรียน จากการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท 2558