Sunday, August 21, 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ เวทีกลาง เวลา 10.00-10.45 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ 21/8/2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 2 คนคือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยนักวิจัย
บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 วันแรก

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันแรก  การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้อง Lotus 11 เวลา 13.00-16.30 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ วันที่ 17/สค./2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 7 ท่านคือ  ผศ.ประชิด ทิณบุตร ผศ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี และทีมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมาร่วมนำเสนอจำนวน 3 ท่านคือ จ่าเอกสมบัติ วิสุทธิพันธ์ ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงาน ตำบลหนองแซง จังหวัดชัยนาท นายราเชนทร์ อินทร์มงคล ประธานกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปจังหวัดชัยนาท และผู้ประกอบการธูปหอมอินทร์มงคล และอาจารย์รัตนา พัฒนานุพงษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท