เว็บบล็อกผู้ประกอบการ

เว็บบล็อกสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558

1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรบ้านสระไม้แดง อ.สรรคบุรี
http://mae-aeed.blogspot.com/
2.วิสาหกิจชุมชนสวนสารพัดดีเพื่อสุขภาพ อ.หันคา
http://suansarapaddee.blogspot.com/
3.กลุ่มธูปหอมอินทร์มงคล อ.เมือง
http://inmongkon.blogspot.com
4.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกถั่วดาวอินคา อ.เนินขาม
http://chachaherb.blogspot.com/
5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรและศิลปะประดิษฐ์บ้านคลองมอญ อ.วัดสิงห์
http://klongmornherb.blogspot.com/
6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโรงวัว อ.เมืองชัยนาท
http://chainatherb.blogspot.com/
7.กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง อ.หันคา
http://nongzang.blogspot.com/
8.ศิวัตราคาร์บอน อ.มโนรมย์
http://siwattracarbon.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment