Thursday, December 25, 2014

รายงานตัวขออนุญาตลงพื้นที่วิจัย ต่อพัฒนาการชุมชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย ออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ สบู่สมุนไพรฟักข้าว แบรนด์แม่อี๊ด  และขอเข้าพบรายงานตัวขออนุญาตลงพื้นที่วิจัย ต่อพัฒนาการชุมชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19-12-2557

No comments:

Post a Comment