Saturday, March 5, 2016

ติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท จากการวิจัยปี 58


ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์/นักวิจัย/นักออกแบบ ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เยี่ยมชมและติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชัยนาท จากการวิจัยปี58 ที่ได้สร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ที่บิ๊กซี ติวานนท์ เทศกาลอาหารปลอดภัย และของฝากลือเลื่องเมืองชัยนาท 5-9 มีนาคม 2559 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท
ติดตามผลการใช้ประโยชน์จริงจากงานวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนชัยนาท จากการวิจัย Product's Brand & Package Buiilding ปี 2558

ผศ.ประชิด ทิณบุตร เยี่ยมชมและติดตามผลการใช้ประโยชน์จริง หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยปี 58 จากการที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน  ที่ได้ร่วมสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท โดยลงพื้นที่ชัยนาทติดตามผลสัมฤทธิ์การนำผลงานวิจัยสู่การผลิตและการตลาดจริงของผู้ประกอบการ ณ ที่ งานกาชาดและมหกรรมหุ่นฟางนกชัยนาท ประจำปี 2559  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559


การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชัยนาท : Chai Nat's Community Brand & Package Building

การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดชัยนาท-สวนสารพัดดี : จากการที่ผู้ประกอบการเคยเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากถั่วดาวอินคาของแบรนด์ sacha pure แบบส่วนตัวที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ซึ่งหลังจากได้เข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อ.ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อ.อดิสรณ์ สมนึกแท่น ปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการได้พัฒนาธุรกิจแบบส่วนตัวไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชื่อ สวนสารพัดดี เพื่อสุขภาพ ได้ใช้ประโยชน์จากการออกแบบกราฟิก งานสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ ได้ต่อยอด แตกสาขาการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์อื่นๆท้องถิ่น นำสิ่งดีดีจากสวน สู่สุขภาพ ได้สร้างเครือข่ายผู้ผลิตขึ้นภายในอำเภอเดียวกันและอำเภอใกล้เคียง ซึ่งเชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีร้านค้าจัดจำหน่ายเองและออกร้านงานสินค้าในฐานะตัวแทนสินค้าด้านสมุนไพรของจังหวัดชัยนาทตามวาระและงานแสดงสินค้าโอทอปต่างๆ ที่จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชื่อผู้ประกอบการ : นางรัตนา พัฒนานุพงษ์ นาง ปวันรัตน์ ฐิติภิรมรัฐ ติดต่อได้ตามี่อยู่แบนเนอร์ล่างนี้ครับ ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับงานวิจัย เชิญศึกษาได้ที่ chainatbrand.blogspot.com