ผลงานการออกแบบพัฒนาสมมติฐานของการวิจัย(Research Hypothesis)
 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจริง ภายใต้แนวคิดของการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม มีคุณลักษณะและองค์ประกอบและรายละเอียดต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่การใช้งาน ตามโครงสร้างและตามคุณลักษณะทางกราฟิกสื่อสาร อันเป็นข้อสรุปสู่การผลิตจริง สามารถนำไปใช้ในระบบการผลิต การบรรจุและการจัดจำหน่ายจริงในท้องตลาดได้ อีกทั้งยังสามารถสื่อแสดงการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทได้อย่างเหมาะสม 
2.กลุ่มตัวอย่างประชากรมีความพึงพอใจต่อแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาและผลิตขึ้นใหม่ ภายใต้แนวคิดของการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย( Research Conceptual Framework)
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework) โดยปรับใช้แนวคิดต่อยอดจากผลงานวิจัยเรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อประสิทธิภาพในการแข่งขันภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประชิด ทิณบุตร และคณะ (2557 : 9 ) สรุปดังนี้คือ


No comments:

Post a Comment