Sunday, August 21, 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัย มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016

บรรยายนำเสนอผลงานวิจัย วันที่2 การจัดการความรู้วิจัยเรื่อง การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท Theme งานวิจัยเพื่อสร้างธุรกิจ วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ณ เวทีกลาง เวลา 10.00-10.45 น. มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2016 คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ 21/8/2559 โดยมีผู้ร่วมนำเสนอ 2 คนคือ ผศ.ประชิด ทิณบุตร และนายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยนักวิจัย
No comments:

Post a Comment