Thursday, December 25, 2014

รายงานตัวขออนุญาตลงพื้นที่วิจัย ต่อพัฒนาการชุมชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสระไม้แดง อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย ออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ สบู่สมุนไพรฟักข้าว แบรนด์แม่อี๊ด  และขอเข้าพบรายงานตัวขออนุญาตลงพื้นที่วิจัย ต่อพัฒนาการชุมชนจังหวัด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19-12-2557

พบผู้ประกอบการกลุ่มบ้านหัวทองพัฒนา ร้านข้าวขวัญไทย

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม กลุ่มบ้านหัวทองพัฒนา โดยอาจารย์รัตนา เจ้าของร้านข้าวขวัญไทย ที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สบู่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และพัฒนา-สร้างโรงเรือนผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน Mini GMP ณ ที่อำเภอหันคา จ.ชัยนาท เมื่อ วันที่ 17-12-2557ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวัดสิงห์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี  ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ในสาระงานวิจัยเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ จ. ชัยนาท : เมื่อวันที่ 18 -12-2557ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง บ้านแหลมทอง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย ออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยมี จ่าสิบเอกสมบบัติ วิสูตรพันธ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ขัอมูลเชิงลึก และยินดีให้ความร่วมมือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยการร่วมพัฒนาสินค้าของศูนย์ฯ คือ ผลิตภัณฑ์ด้านถ่านดูดซับกลิ่น (Deodorizing Chacoal Products)
Tuesday, December 23, 2014

สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านโรงวัว ตำบลเสือโฮก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย ออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

Friday, December 5, 2014

บูรณาการความรู้วิจัยสู่ชั้นเรียน : โครงงานการศึกษาวิจัยและบริการความรู้ในงานวิจัยให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล


ผลงานนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ : ผลงานส่วนบุคคล
Prachid Tinnabutr : Artd2307-101 Student's Final Design Project exhibition 3/12/2557
URL:http://corporateidentitydesitgn.blogspot.com การนำเสนอผลงานโครงการออกแบบส่วนบุคคลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาที่เรียนวิชาการออกแบบอัตลักษณ์ กับ ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.ในหัวข้อการบูรณาการงานวิจัยในชั้นเรียน ตามหัวข้อวิจัยของผู้สอนเรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และของกลุ่มผู้ประกอบการข้าว จังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณแผ่นดิน 2558 URL:http://chainatbrand.blogspot.com