แหล่งท่องเที่ยวชัยนาท

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดชัยนาท
ตราประจำจังหวัด เป็นรูปพระธรรมจักร รองรับด้วยพญาครุฑเบื้องหลังเป็นแม่น้ำ และภูเขา หมายถึง สัญลักษณ์รูปพระธรรมจักร ที่ฝ่าพระหัตถ์ด้านขวาของหลวงพ่อธรรมจักรที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารธรรมามูลวรวิหาร ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล

คําขวัญประจําจังหวัด “หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดก ขาวแตงกวา”

 จังหวัดชัยนาทมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,469.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,543,591 ไร่ เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคกลางตอนบนแบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำ เภอ คือ 1.อำเภอเมืองชัยนาท 2.อำ เภอมโนรมย์ 3.อำ เภอวัดสิงห์ 4.อำ เภอสรรพยา5.อำ เภอสรรคบุรี 6.อำ เภอหันคา 7.อำ เภอหนองมะโมง และ 8.อำ เภอเนินขาม มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆคือ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอุทัยธานี จังหวัดชัยนาทยังมีแม่น้ำ ไหลผ่านพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกอำเภอ โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน อำเภอมโนรมย์ วัดสิงห์เมืองชัยนาท และสรรพยา โดยมีความยาวทั้งสิ้น 74 กิโลเมตร แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำมะขามเฒ่า ไหลผ่านอำเภอวัดสิงห์ และหันคา มีความยาวทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร และยังมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านอำ เภอเมืองชัยนาทและอำ เภอสรรคบุรี มีความยาว 30 กิโลเมตร
มีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทที่น่าสนใจและกิจกรรมให้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากมายตลอดทั้งปีดังเช่น
1. มหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาด เป็นประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทด้วยการนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดมาเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักตลอดจนสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งมีการจัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกปีณ บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท และเขื่อนเรียงหิน โดยมีกิจกรรมการประกวดหุ่นฟางนกจากภาคส่วนต่างๆ ขบวนแห่หุ่นฟางนกประกอบแสง สี เสียง มีการออกร้านกาชาด จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากอำเภอต่างๆ
2. งานวันส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัด โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2527 ที่ อ.มโนรมย์ ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ส้มโอพันธุ์ที่ดีที่สุด โดยกำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ถึงต้นเดือนกันยายน ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ การประกวดขบวนแห่ประกวดส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ประกวดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดชัยนาท
3. ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดชัยนาท โดยมีการแข่งขันในหลายประเภท อาทิ 55 ฝีพาย 40 ฝีพาย 30 ฝีพาย และ 12 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกำหนดจัดงานขึ้นในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมของทุกปี

4. งานเมล็ดข้าวพันธุ์ ดีที่ 1 เมืองไทย เนื่องจากจังหวัดชัยนาทเป็น 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรภายในจังหวัดและเกษตรกรจังหวัดอื่น จึงจัดงานเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่1 เมืองไทยขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกรและจังหวัด โดยมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกคุณภาพดี ที่หนึ่งเมืองไทย การประกวดร้านค้าข้าวพันธุ์ดี การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก ขบวนแห่แม่โพสพ และการแสดงแสงสี เสียง การละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดที่หาดูได้ยาก

5. ประเพณีห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์ (วัดพระบรมธาตุวรวิหาร) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ รวมทั้งสร้างความสมัครสมานสามัคคีและเชื่อมโยงพุทธศาสนิกชนให้ใกล้ชิดกับพุทธศาสนามากขึ้น โดยถือเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวชัยนาทเชื่อว่าหากทำการห่มผ้าพระบรมธาตุเจดีย์จะมีความเจริญรุ่งเรือง พ้นจากเภศภัย และเป็นสิริมงคล

สถานที่สำคัญสำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท

นอกเหนือจากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำปีเหล่านี้แล้ว จังหวัดชัยนาท ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่สำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม สถานที่พักผ่อนบันเทิง เชิงเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอีกมากมายดังเช่น

1.สถานที่ท่องเที่ยว:สวนนกชัยนาท คลิกดูแผนที่ : https://goo.gl/maps/f1C1h997gUm
จัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ.2526 ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ เชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท ริมถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและอนุรักษ์พันธุ์นกสวนนกชัยนาท เปิดให้เข้าบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 17.00 น. อัตราค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาทชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 32 ถึงสี่แยกถนนสายเอเชีย ช่วงชัยนาท – ตาคลี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 1 ประมาณ 7 กิโลเมตรสวนนกชัยนาทจะอยู่ทางขวามือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โทร 0 5647 6617 ต่อ 218 ในวันและเวลาราชการหรือศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสวนนกชัยนาท โทร 0 5647 6624 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

2.สถานที่ท่องเที่ยว:เขื่อนเจ้าพระยา  คลิกดูแผนที่ : https://goo.gl/maps/UnBuCFUUjqw
เป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศ มีช่องระบายน้ำ 16 ช่อง ยาว 237.50 เมตรตั้งอยู่ ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา มีทิวทัศน์สวยงาม เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน้ำ เพื่อการเกษตร และยังผลิตไฟฟ้าใช้ในจังหวัด ใกล้บริเวณเขื่อนมีบ้านพักรับรองราคาย่อมเยา มีสนามกอล์ฟราคาถูก และมีหลวงพ่อหินใหญ่ประดิษฐานในอุโบสถติดกับสนามกอล์ฟ การเดินทาง จากอำ เภอเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 340 และเลี้ยวซ้ายทางไปอำ เภอสรรพยา ประมาณ 6 กิโลเมตร หรือรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพฯ – อำ เภอวัดสิงห์ จะผ่านบริเวณหน้าเขื่อนรถประจำทางสาย 1061 ชัยนาท-โพนางดำ และรถประจำทางสาย 110 สิงห์บุรี-ชัยนาท

3.สถานที่ท่องเที่ยว:พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี 
คลิกดูแผนที่ : https://goo.gl/maps/eHCfGpussHw
เป็นสถานที่แสดงศิลปะวัตถุชั้นยอดมรดกไทยอันงดงามและเลอค่าตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระบรมธาตุวรวิหาร มีการจัดแสดงพระพิมพ์สมัยต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระพุทธรูปสังคโลก เปิดบริการ วันพุธ-อาทิตย์ ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.0-5640-5621

4.สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดวัดธรรมามูล  คลิกดูแผนที่ : https://goo.gl/maps/u7aDjXGAgHP2
เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองชัยนาทมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูล อยู่ริมฝั่งแม่น้ำ เจ้าพระยา ตำบลธรรมามูล ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือ 8 กิโลเมตรไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ภายในวิหารของวัดมีหลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับบนฐานรูปดอกบัว เป็นศิลปะประยุกต์สมัยเชียงแสนตอนปลายถึงสุโขทัยตอนต้นผสมกับสมัยอยุธยามีรูปพระธรรมจักรปรากฏอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวา

5.สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดไกลกังวล
เดิมชื่อวัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรม เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยลพบุรี ก่อนหน้านี้เคยเป็นวัดร้างจนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2510 บริเวณยอดเขาของวัดมี “รอยพระพุทธบาท” ขนาดใหญ่ และซากโบสถ์เก่า ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้และร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี วัดนี้มีรั้วยาวถึง 5 กิโลเมตร หากยืนบนยอดเขาจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก วัดไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตามทางหลวง 3211 ถึงสี่แยกหันคา เลี้ยวซ้ายไป 4 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือเลี้ยวขวาเข้าวัดไป 1.7 กิโลเมตร

6.สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดพระบรมธาตุวรวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 4 กิโลเมตร ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 340 จนถึงทางหลวงที่ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3183 แล้วเลี้ยวซ้ายไป 1 กิโลเมตร วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ภายในวัดมีเจดีย์พระบรมธาตุรูปแบบสถาปัตยกรรมอู่ทองภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ยู่ในวิหารภายในวัดฯ อีกด้วยการเดินทาง อยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 4 กิโลเมตรจากอำ เภอเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 340 จนถึงสี่แยกตัดกับเส้นทางหลวงหมายเลข 3183 เลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร หรือรถโดยสารประจำ ทางสายกรุงเทพฯ –วัดสิงห์

7. สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดปฐมเทศนาอรัญวาสี “เขาพลอง” ตั้งอยู่ใน ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท (ใกล้สวนนกฯ) เขตอำเภอเมืองชัยนาทโดยอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1(ถนนพหลโยธิน) ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธอริยธัมโม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นที่เคารพสักการะของชาวชัยนาท อีกทั้งยังมีพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ นักท่องเที่ยวที่ ชื่นชอบการเดินเก็บเกี่ยวความงดงามของธรรมชาติ ถ้ามาที่เขาพลองแล้วจะไม่ผิดหวัง โดยเฉพาะคนที่ชอบลุยแนวแอดเวนเจอร์ เพราะเราต้องเดินขึ้นบันไดที่มีระยะทางค่อนข้างยาวจึงจะถึงยอดเขาพลอง แต่ในปัจจุบันทางจังหวัดได้ทำถนนลาดยางขึ้นเพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้สะดวกแล้ว

8.สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ ห่างจากตัวเมือง 25 กิโลเมตร เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมะขามเฒ่า(แม่น้ำท่าจีน) เป็นวัดเก่าแก่มีทิวทัศน์สวยงามเพราะอยู่ริมน้ำ และมีชื่อเสียงด้านพระเครื่อง นอกจากนี้ภายในพระอุโบสถยังมีภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์การเดินทาง ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 25 กิโลเมตรไปทางอำเภอวัดสิงห์ตามทางหลวงหมายเลข 3183 กิโลเมตรที่ 36–37

9. สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดเทพหิรัณย์
เดิมชื่อ“วัดหนองทาระภู” ตั้งอยู่บ้านหนองทาระภู ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงทางด้านพระเครื่องและความศักดิ์สิทธิ์ของ “หลวงปู่ฤาษีตาไฟ” โดยเชื่อกันว่าหากใครได้มาจุดธูปอธิษฐานขอสิ่งใดต่อหน้าองค์ฤาษีตาไฟก็จะสัมฤทธิ์ผล สมดั่งปรารถนา ด้วยเหตุนี้จึงทำ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้สักการะและขอพรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงวันสำคัญทางศาสนา

10. สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดปทุมธารามมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดหนองบัว อยู่ในตำบลหนองบัว เป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นก่อน พ.ศ.2365 ซึ่งอุโบสถได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2521 ภายในวัดมีศาสนสถานที่สำคัญหลายอย่าง อาทิ หอสวดมนต์ หอระฆัง ศาลาธรรมสังเวช และพระพุทธรูปปูนปั้นปางพระประทานพรองค์ใหญ่อยู่กลางแจ้ง ขณะนี้กำ ลังก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ศรีชัยนาทซึ่งต่อไปจะเป็น “องค์พระมหาธาตุ” ที่สำคัญ แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาท

11.สถานที่สำคัญทางศาสนา:วัดทรงเสวย
ตั้งอยู่บ้านหนองแค หมู่ 1 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมชื่อว่า วัดหนองแค แต่หลังจากที่ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จตรวจลำน้ำเก่าและแวะพักเสวยพระกระยาหารที่วัดเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2451 จึงได้พระราชทานนามว่า “วัดเสวย” ซึ่งชาวบ้านเห็นว่าเป็นคำราชาศัพท์จึงเพิ่มคำว่า “ทรง” และเรียกว่า “วัดทรงเสวย” มาถึงปัจจุบันนอกจากนี้สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายของ ที่ระลึกแด่เจ้าอาวาสวัดหนองแคเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังเก็บรักษาไว้ที่วัดนี้

12. สถานที่สำคัญทางศาสนา: วัดอินทราราม (ตลุก)เป็นวัดโบราณ อยู่หมู่ที่ 2 ตำบลตลุก อยู่ติดริมฝั่งซ้ายของแม่นํ้เจ้าพระยา ตำบล ตลุก อยู่ห่างจากสายเอเซีย 3 กิโลเมตรสันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 2390 เป็น วัดเก่าแก่อายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี ภายในวัดมีถาวรวัตถุที่ทรงคุณค่า คือหอระฆังคู่ และหอพระไตรปิฏก เป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ กว้าง 8 เมตร ยาว 9 เมตร อยู่กลางน้ำ ลักษณะเป็นทรงไทยโบราณ ประดับกระจกสี เป็นลวดลายวิจิตรสวยงาม ลายรอบไม้ฝาและเชิงชาย ช่อฟ้าหน้าบรรณเป็นที่เก็บพระไตรปิฏกทำ จากใบลานจารึกอักษรขอม โบราณจำนวนมาก เป็นสำ นักเรียนภาษาบาลีที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตการเดินทาง ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 12 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 311 เลี้ยวซ้ายเลียบคลองชลประทาน กิโลเมตรที่ 48

13.สถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดพิกุลงาม
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชาวบ้านเรียก วัดหัวหาด ในปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จทางชลมารคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นวัดนี้เป็นวัดที่ร่มเย็นมีต้นพิกุลงดงามจึงพระราชทานนามใหม่ว่า วัดพิกุลงาม และพระราชทานสิ่งของที่ระลึกไว้วัดนี้มีลิงอาศัยอยู่มาก ทุกปีจะมีการจัดงาน “เลี้ยงโต๊ะจีนลิง” พร้อมมหรสพ

14.สถานที่สำคัญทางศาสนา : วัดไกลกังวลหรือ เขาสารพัดศรีเจริญธรรม เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยลพบุรี ก่อนหน้านี้เคยเป็นวัดร้างจนได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ในปี พ.ศ.2510 บริเวณยอดเขาของวัดมี “รอยพระพุทธบาท” ขนาดใหญ่ และซากโบสถ์เก่า ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมากราบไหว้และร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ในช่วงหลังออกพรรษาของทุกปี วัดนี้มีรั้วยาวถึง5 กิโลเมตร หากยืนบนยอดเขาจะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก วัดไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชี่ยน ห่างจากตัวเมืองชัยนาท 48 กิโลเมตร ใช้เส้นทางตามทางหลวง 3211 ถึงสี่แยกหันคา เลี้ยวซ้ายไป 4 กิโลเมตร จะเห็นวัดอยู่ทางขวามือเลี้ยวขวาเข้าวัดไป 1.7 กิโลเมตร

15. สถานที่สำคัญทางศาสนา: วัดพระแก้วชัยนาท
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลแพรกศรีราชา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ 23 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวารวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยผสานกับสมัยศรีวิชัย เมื่อเดินไปด้านหน้าเจดีย์จะพบ “วิหารหลวงพ่อฉาย” ซึ่งด้านหลังหลวงพ่อฉายมี “ทับหลังแกะสลัก” ติดอยู่ เป็นภาพจำ ลองบนศิลาทราย รูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เป็นศิลปะขอม มีอายุกว่าพันปี ส่วนแท่งศิลาทรายที่มีภาพจำหลักพระอิศวรทรงช้างเอราวัณแกะเป็นพระพุทธรูป แต่ได้หงายเศียรช้างเอางวงขึ้นด้านบน สันนิษฐานว่าเป็นการบอกปริศนาธรรมว่า “ผู้ที่ต้องการความสำ เร็จสูงสุดเช่นพุทธองค์ จะต้องรู้จักปฎิบัติตนทวนกระแสแห่งโลภะ โทสะ โมหะ ถึงจะพบความสุขในชีวิต”

16. สถานที่สำคัญทางศาสนา: วัดเขาสรรพยาบูรณาราม
ขุนเขาลูกใหญ่ กลางท้องทุ่งงดงาม เขาสรรพยา ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา อันเป็นที่ตั้งของวัดสรรพยาบูรณารามในอำเภอสรรพยาโดยอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร บนเขามีพระอุโบสถเจดีย์และศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่ทั้งยังมีถ้ำ อีกหลายแห่งด้านแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นบนเขาสรรพยานั้นมีอยู่อย่างมากมาย เช่น ลานตะกร้อและต้นสังกรณีตรีชวา ซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่มีปรากฎในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์

ข้อมูลสำหรับการเดินทางโดยรถยนต์
จังหวัดชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 194 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณกิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ประมาณ กิโลเมตรที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 ไปจังหวัดชัยนาท อีกประมาณ 10 กิโลเมตรรถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำ แพงเพชร 2 เริ่มบริการตั้งแต่ เวลา 05.30 – 17.30 น. รถออกทุกชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัทชัยนาททัวร์ กรุงเทพฯ โทร. 0 2936 3608 (ชัยนาท)โทร. 0 5641 2264 หรือบริษัทขนส่งจำกัด โทร. 0 2576 5599, 0 2936 2852-66 www.transport.co.th
ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ อำเภอมโนรมย์ 14 กิโลเมตร อำเภอสรรพยา 21 กิโลเมตร อำเภอวัดสิงห์ 22 กิโลเมตร อำเภอสรรคบุรี 27 กิโลเมตร อำเภอหันคา 35 กิโลเมตร อำเภอหนองมะโมง 42 กิโลเมตร อำเภอเนินขาม 48 กิโลเมตร
นักท่องเที่ยวสามารถคลิกดูแผนที่การท่องเที่ยวได้จากที่นี่ http://www.chainat.go.th/sub/gov_office/support/travel/flap.pdf

No comments:

Post a Comment