กิจกรรมการวิจัย

เยี่ยมชมและติดตามผลการนำงานวิจัยออกแบบอัตลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์จริงทางการตลาด ณ บู๊ทผู้ประกอบการสวนสารพัดดีจังหวัดชัยนาทและสวนสองแสนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับการคัดเลือกจากเกษตรจังหวัดให้มาออกร้านในงานตลาดเกษตรกร ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 30 มิย.ถึง2 กค.นี้ จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีประจำกระทรวงมาเป็นประธานในพิธีเปิด

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และคณะผู้วิจัยลงพื้นที่วิจัยที่ชัยนาท วิจัยวิทยาแบบให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม (Community Based participatory Research : CBPR) โดยให้ผู้เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียได้ร่วมให้ข้อมูล และร่วมตัดสินใจคัดเลือกผลงานโดยวิธีการประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Groups) ในการตัดสินใจในผลงานการออกแบบพัฒนา ผลงานออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ ของวิสาหกิจชุมชนกองทุนเพื่อการเกษตรชุมชนบ้านแหลมทอง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อเอาถ่าน owtarn‬ ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจ่าสมบัติ โดยการบรรยาย นำเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดการสร้างสรรค์คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากถ่านอัดแท่ง การร่วมวิพากษ์ การสาธิตและร่วมผลิตก้อนถ่านอัดมือ การร่วมแสดงความคิดเห็นแบบสนทนากลุ่มย่อย และส่งมอบชุดทดลองตลาดให้ไปดำเนินการต่อยอดทางธุรกิจที่เข้มแข็งและพึงพาตนเองได้ต่อไป 6-8-2558
ทีมงานวิจัย


ผศ.ประชิด ทิณบุตร หัวหน้าโครงการวิจัย
นายธีระชัย สุขสวัสดิ์ ผู้ร่วมวิจัย
นายอดิสรณ์ สมนึกแท่น ผู้ร่วมวิจัย
นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ผู้ช่วยวิจัย (ศิษย์เก่า)
นายดนุนัย พลศรี นักศึกษาช่วยงานวิจัย ชั้นปีที่ 4
นางสาวบุญญานุช วิชาชัย นักศึกษาช่วยงานวิจัย ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.


การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่วิจัย : การเป็นวิทยากร และ การมีส่วนร่วมบริการความรู้ เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ 

ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวัดสิงห์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557

การเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนในพื้นที่วิจัย : การเป็นวิทยากร และ การมีส่วนร่วมบริการความรู้ เรื่องการออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการค้าข้าว จังหวัดชัยนาท ทีมงานวิจัยสาขาวิชาศิลปกรรม และศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการออกแบบตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้าสำหรับสินค้าวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าว จังหวัดชัยนาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (สวนนกชัยนาท) นำทีมโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น ศิษย์เก่าปี 2537 นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี ศิษย์ปัจจุบันคือนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 18 คน URL:http://chainatbrand.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment