Thursday, December 25, 2014

ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง

ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลวิจัยสำรวจข้อมูลเบื้องต้นและพบผู้ประกอบการโอทอปและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าด้านเพื่อสุขภาพและความงาม ของศูนย์เรียนรู้กลุ่มร่วมทุนวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองแซง บ้านแหลมทอง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิจัย ออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยนาท ปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 โดยมี จ่าสิบเอกสมบบัติ วิสูตรพันธ์ ประธานกลุ่ม เป็นผู้ให้ขัอมูลเชิงลึก และยินดีให้ความร่วมมือเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยครั้งนี้ โดยการร่วมพัฒนาสินค้าของศูนย์ฯ คือ ผลิตภัณฑ์ด้านถ่านดูดซับกลิ่น (Deodorizing Chacoal Products)
No comments:

Post a Comment