Thursday, December 25, 2014

ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวัดสิงห์

ผศ.ประชิด ทิณบุตร พร้อมทีมงานวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นายคณาศักดิ์ พงษ์พาลี นักศึกษาช่วยงานวิจัย นายดนุนัย พลศรี  ร่วมกันเป็นวิทยากรฝึกอบรมความรู้เพื่อการสร้างแบรนด์สินค้าวิสาหกิจชุมชน และเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอวัดสิงห์ ในสาระงานวิจัยเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์เพื่อการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของจังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์ จ. ชัยนาท : เมื่อวันที่ 18 -12-2557No comments:

Post a Comment